Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Rapport om vårt arbeid med Åpenhetsloven

Denne rapporten gjelder Kantar AS, Kantar Norge As, Kantar Media Norge AS og Norsk Gallup Institutt AS.

Generell beskrivelse av vårt arbeid med åpenhetsloven

Generell beskrivelse - Om Kantar

Kantar AS i Norge ble per 1.april 2023 delt i de to selskapene Kantar Media Norge AS og Kantar Norge AS. Begge selskapene har samme eier og er del av konsernet Kantar gruppen. Kantar er et ledende data, innsikt og konsulentselskap som leverer innsikt og rådgivning til kunder over hele verden.

Kantarselskapene i Norge er ledende aktører innen markedsanalyse, innsikt og rådgivning. Selskapene har forretningskontor i Oslo. Norsk Gallup Institutt er et heleid datterselskap av Kantar Media Norge AS.

Ansatte i Kantar er høyt utdannede fagfolk hvor det er en lavere risiko for brudd på menneskerettigheter. Kantar har likevel fokus på å ivareta de ansattes rettigheter både i rekrutteringsprosessen og  arbeidsforhold. Kantar AS i Norge hadde ved årets slutt 100 fast ansatte som tilsvarer 98 årsverk.

Kantar respekterer menneskerettighetene i tråd med internasjonal lov og tolererer ingen form for moderne slaveri eller menneskehandel i noen deler av vår virksomhet, inkludert vår leverandørkjede.

Våre interne målinger tilsier at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende.

Kantarselskapene i Norge benytter i hovedsak leverandører i Norge (rundt 70%) og leverandører som er en del av Kantar gruppen. Vi bruker Kantar gruppens kontraktsvilkår ved leverandøravtaler.

Daglig leder har det overordnede ansvaret for loven, og rapporterer til styret. Daglig leder har ansvaret for vurderingene av våre leverandører. Vi har etablert et varslingssystem i tråd med arbeidsmiljøloven for våre ansatte i Norge.

Kantar Policy

Våre interne og eksterne retningslinjer beskriver våre forventninger og krav til leverandører, partnere og kolleger. Der vi identifiserer at disse retningslinjene ikke følges iverksettes passende tiltak.
De mest relevante retningslinjene for å ivareta menneskerettighetene er:

  • Kantar’s Modern Slavery statement

‒Beskriver tiltakene vi gjør for å støtte vår holdning til menneskerettigheter, inkludert de etiske retningslinjene knyttet til behandlingen av våre medarbeidere og partnere.

  • Kantar’s Code of Conduct – Supplier Version

‒De etiske retningslinjer for leverandører som også omhandler menneskerettigheter. Alle leverandører må signere en erklæring om at disse overholdes ved inngåelse av avtale.

  • Kantar’s Business Principles

‒Dette definerer våre forventninger og ansvar for alle Kantar ansatte. Det er et rammeverk for å sikre vår adferd både ift til menneskerettigheter og bærekraft.

  • Kantar’s Rigth to Speak Policy

‒Kantar har en global, 24-timers "Right to Speak"-tjeneste gjennom en markedsledende uavhengig 3.parts leverandør, Navex. Tjenesten er tilgjengelig på flere språk og er bemannet av lokalspråklige personer. Vi oppfordrer våre ansatte til å ta opp eventuelle bekymringer de har om hvordan Kantar driver sin virksomhet, eller om eventuelle brudd eller forseelser.

Kantar Policy’s er tilgjengelig på vår hjemmeside: Corporate Governance (kantar.com)

Kantars innkjøpspolitikk

Vår innkjøpspolitikk beskriver hvordan vi inngår kontrakter med leverandører. Dette omfatter delegering av myndighet, Kantar-kontraktsvilkår og bruk av foretrukne og godkjente leverandører. Dette inkluderer også leverandøravvikling der det identifiseres at leverandører ikke overholder Kantars retningslinjer. Videre identifiserer innkjøpspolitikken innkjøpsfunksjonens forpliktelser til å håndtere risiko, utføre aktiviteter med integritet og støtte leverandørmangfold.

Kantars prosesser

Kantar har iverksatt prosesser for å overvåke etterleving av våre retningslinjer og identifisere mulige risikoer.

Redusere og håndtere risiko

Kantar gruppen samarbeider med rundt 11 500 leverandører på tvers av vår globale forsyningskjede og vårt mål er å velge partnere som oppfyller våre krav for etisk forretningsførsel, ansettelsespraksis, menneskerettigheter og tilnærming til mangfold og miljø.
Vi erkjenner at risiko for menneskerettighetene kan forekomme i alle ledd i leverandørkjeden. Noen områder av vår virksomhet er imidlertid mer utsatt for iboende risiko enn andre. Vi har utvikler et rammeverk for å identifisere disse.

Valg av leverandører

Vi har en prosess for valg av leverandører, som fokuserer på å redusere risikoen i vår leverandørkjede. Alle nye leverandører via konsernet sentralt går gjennom en on-boarding prosess som også innebærer overholdelse av menneskerettigheter.
Vi krever at de ulike avdelinger og funksjoner i selskapet bruker kontrakter som er fremforhandlet eller godkjent av vår innkjøpsfunksjon. Vi inkluderer også en "rett til revisjon" -klausul for å sikre at vi kan revidere leverandørbasen der det er nødvendig. Som en del av vår forpliktelse til å handle etisk, forbedrer vi aktivt våre retningslinjer og prosedyrer for å siker at disse er i samsvar med menneskerettighetene.

Kantar har opprettet et Procurement, Inclusiveness and Diversity-program som skal fremme våre verdier og å øke bevisstheten om menneskerettigheter.

Rekruttering

All rekruttering og ansettelse i Kantar gjøres i samarbeid med leder og HR i samsvar med gjeldende prosesser i Kantar, inkludert verifisering av deres rett til arbeid og verifisering av ansettelseshistorie og utdanning. Alle kontroller før ansettelse behandles av vårt Kantar HR Service Delivery Centre basert i Porto, Portugal.
For rekruttering bruker vi godkjente leverandører som signerer våre etiske retningslinjer.

I Kantar er vi forpliktet til å skape en inkluderende kultur og verdsette mangfoldet til alle våre medarbeidere, så vel som våre kunder, leverandører og det samfunnet vi betjener.

Kantar gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser samt miljøundersøkelser hvor bla opplevd diskriminering blir målt.

Trening

Kantar introduserte i 2022 opplæringspakke knyttet til etikk som omfatter alle ansatte globalt. Her fokuseres det på både personlig og forretningsmessig atferd, samt å beskytte og fremme menneskerettigheter.

Opplæringen startet i 2023 og vil bli gjenstand for evaluering etter 2023.

Våre aktsomhetsvurderinger- metode

Aktsomhetsvurderinger i Norge

Vi har på generelt grunnlag vurdert risikoen ved den norske virksomheten som lav, og har ikke prioritert videre tiltak for Kantar Norge.

En anonym spørreundersøkelse har avdekket at det er liten risiko for alvorlige brudd.

Vi har likevel etablert en dedikert varslingskanal for våre ansatte.

Vi har vurdert alle våre internasjonale leverandører med omsetning på mer enn 500 000 kr på et overordnet nivå. Vi har etterspurt dokumentasjon fra utvalgte leverandører for å få bekreftelse på at det ikke er indikasjoner på noe brudd på menneskerettighetene.

Aktsomhetsvurderinger utenfor Norge

Kantar Norge har ikke egen virksomhet utenfor Norge. Kantar Norge tilhører Kantar gruppen som er et globalt konsern.

For konsernets aktivitet baserer vi vår vurdering på Kantar gruppens rapporter knyttet til ivaretakelse av menneskerettigheter.

Vi har per dags dato ikke identifisert eller blitt gjort oppmerksom på noen form for brudd på menneskerettighetene i noen deler av deres leverandørkjede. 

Våre aktsomhetsvurderinger- faktiske funn og tiltak

Faktiske funn

Vi har per dags dato ikke avdekket brudd eller særlige utfordringer ved vår drift i Norge

Vi har kartlagt våre leverandører. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon synes risikoen å være lav. Vi har så langt ikke avdekket brudd eller vesentlig risiko for brudd på arbeidstager- eller menneskerettigheter.

Videre tiltak

Vi har ikke iverksatt tiltak for å rette opp skade. Dette skyldes at vi ennå ikke har avdekket skade å rette opp.

Vi har etablert varslingskanaler gjennom Kantar`s Right to Speak EthicsPoint Reports / Helplines.

imagesgll.png

Alle ansatte i Kantar gjennomfører og bekrefter jevnlig i selskapets systemer at man er gjort kjent med konsernets til enhver tid gjeldende policyer.

 

Har du spørsmål ang Åpenhetsloven, kan du sende en mail til denne adressen