Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kraftnæringens omdømme fortsetter å falle

Omdømmeskåren ligger på 53 poeng, og har ikke vært lavere på seks år. Høye strømpriser, skepsis til de nye strømmålerne og stor kunnskapsmangel om nettvirksomheten, er trolig viktige årsaker. Dette rammer bransjen generelt og strømleverandørene spesielt.

Strømprisen har vært historisk høy de siste årene. I 2017 hadde kundene strømutgifter som i snitt lå 1000 kroner høyere enn året før, og prognosene for høsten tilsier en dobling i strømprisen i forhold til hva vi har vært vant med de siste 10 årene. Det er dokumentert at høye strømpriser svekker strømkundenes inntrykk av kraftnæringen.

Mange strømkunder er skeptiske til de nye strømmålerne

81% av strømkundene har fått ny strømmåler. Utrullingen går jevnt over det ganske land, men Oslo/Akershus har kommet lengst (89%). Majoriteten av strømkundene er godt fornøyde med prosessen ved målerbyttet, men skepsisen til at det skal installeres automatiske målere øker. Usikkerhet om strålefare, feilmålinger, og at mange mener de har fått en høyere strømregning etter målerbyttet, er trolig medvirkende årsaker til at omdømmeskåren for næringen faller.

Mange strømkunder retter feilaktig sin misnøye med AMS-utrullingen mot strømleverandøren

Dette fremkommer i andre undersøkelser enn Energibarometeret, men bør tas i betraktning for å forstå tilbakegangen i kundenes holdning til næringen og at tilfredshet med egen strømleverandør svekkes. I tillegg er det stadig flere av selskapene som tar i bruk gjennomfakturering, noe som kan være årsak til at mange strømkunder opplever at strømutgiftene har økt etter målerbytte. Som en kunde sier: «Alt ble plutselig samlet på en faktura og det gjorde at jeg trodde at strømmen ble mye dyrere».

Det er stor kunnskapsmangel om forhold knyttet til nettvirksomheten

Under halvparten av kundene vet at nettleien varierer avhengig av hvor man bor. Antagelig er mange også uvitende om at strømleverandøren kan stå for innkreving av nettleien. Svært mange av strømkundene etterlyser mer informasjon fra nettselskapet. Økt kunnskap i befolkningen vil kunne dempe den sterke misnøyen kundene har til nettleien, og bør dermed være en prioritert oppgave i omdømmearbeidet for næringen, så vel som for nettselskapene.

22% av strømkundene har byttet strømleverandør

Økende skepsis til bransjen og fallende tilfredshet med egen strømleverandør, er trolig med på å forklare at aktiviteten i markedet øker. De som bytter strømleverandør er mer kritiske til kraftnæringen og mindre fornøyde med egen strømleverandør. Samtidig kan vi ikke utelukke at gjennomfakturering stimulerer konkurransen i markedet og gir økt bytteaktivitet. Det er foreløpig for tidlig å si noe mer om dette. Det vi kan fastslå er at bytteaktiviteten i markedet ikke har vært høyere på 15 år.

Kantar TNS 22. juni 2018