Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Økende sosiale forskjeller og oppgavene i helsetjenesten ansees å være vår tids største utfordringer

Skyhøye energipriser, økende boligrente og høy inflasjon gjør at de fleste av oss opplever svekket kjøpekraft. Mange må redusere forbruket for å kunne betale regningene. Vi står overfor store utfordringer innen helsevesenet med flere eldre, økende sykdomsbyrde, strammere budsjetter og krav om høyere effektivitet.

Samtidig opplever pasienter at det kan være lang ventetid for å komme til behandling, og pårørende ser at deres eldre kanskje ikke får den hjelpen de behøver. Dette setter sitt preg på årets resultater.

Andelen som vurderer egen helsetilstand som god reduseres det siste året. Nedgangen er størst blant personer med lav inntekt, noe som kan være uttrykk for at trangere økonomiske tider påvirker helsen til de som sliter mest. Samtidig er det tydelig nedgang i opplevd livskvalitet i befolkningen. Vi er ikke like fornøyde med livet nå som før pandemien startet i 2020. Størst er nedgangen i aldersgruppen under 30 år.
(Saken fortsetter under videoene)

Del 1: Eva Fosby Livgard sin presentasjon, kommentar fra Helseminister Ingvil Kjerkol (Ap), samt kommentarer til resultatene fra partnerne: 

Del 2: Samtale om våre helsepolitiske utfordringer: 

Del 3: Politisk debatt - Hva betyr resultatene for norsk helsepolitikk? 

Det er overveiende og økende enighet om at regjeringen ikke gjør nok for å møte utfordringen med flere eldre og økende sykdomsbyrde. Flertallet er tvilende til at det offentlige vil gi oss de helsetjenestene vi behøver når vi blir eldre. Andelen øker markant det siste året. Samtidig er det få som har tro på at kommunen vil gi den avlastningen man trenger dersom man blir pårørende til en person med demenssykdom. Hvilken tillit man har til velferdsstaten er først og fremst betinget av partipolitisk ståsted. Det er få saker i årets måling som velgere på ytre venstre og ytre høyre fløy er enige om, men at regjeringen ikke gjør nok for å møte morgendagens utfordringer er de samstemte i.

Selv om velgere på venstre-siden i utgangspunktet er skeptiske til et privat helsetjenestetilbud viser årets resultater at majoriteten i alle velgergrupper etterlyser tettere samarbeid mellom offentlig og privat helsetjeneste. Uavhengig av politisk ståsted støtter flertallet opp om at den offentlige helsetjenesten bør kjøpe behandlingskapasitet av private helseaktører når det er lang ventetid og det er kostnadseffektiv bruk av det offentliges ressurser. Dette må sees i sammenheng med at stadig flere er tvilende til at det offentlige helsevesenet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private helseaktører. For store deler av befolkningen er det greit at private helseaktører leverer offentlig finansierte helse- og omsorgstjenester hvis det gjør at de får den hjelpen de trenger.

Også fastlegetjenesten er under hardt press. Resultatene viser store meningsforskjeller om fastlegetilbudet avhengig av alder og hvor folk bor. Mange opplever at tilbud har blitt dårligere de senere årene. Allikevel sier store deler av befolkningen seg fornøyde med tilbudet i kommunen de tilhører. Dette tyder på at helsevesenet strekker seg langt for å dekke befolkningens behov, og at man i størst mulig grad forsøker å skjerme pasientene for de utfordringene helsetjenesten står overfor. Dette understøttes av at de aller fleste som har vært i kontakt med helsevesenet er godt fornøyde med kontakten de hadde. Det gjelder offentlig så vel som privat helsetjeneste.

Kantar 30. mars 2023