Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kantar TNS sin årlige omdømmemåling 2018 – Offentlig sektor

Et godt omdømme bidrar til virksomhetens suksess. Virksomheter med et godt omdømme nyter tillit, tiltrekker, motiverer og beholder dyktige ansatte, er attraktiv som samarbeidspartner, og er robust i krisesituasjoner.

Rapporten kartlegger omdømme for 40 offentlige virksomheter, departementer, tilsyn, direktorater, etater, offentlig eide foretak og universiteter og høgskoler. De ulike virksomhetene får dermed anledning til å sammenligne eget omdømme med omdømmet til andre virksomheter generelt og i samme kategori.

Rapporten er et «must» for ledelsene i de offentlige virksomhetene som er inkludert, men vil også gi verdifullt underlag for journalister, konsulenter og andre med interesse for offentlig virksomhet.

I tillegg til de ulike offentlige virksomhetenes omdømmeskårer, inneholder rapporten en analyse av drivere (sterke og svake sider) av offentlige virksomheters samlede omdømme og tilsvarende for virksomhetstypene (direktorater, tilsyn, ytre etater, offentlig eide foretak og universiteter/høgskoler), samt en oversikt over ulike befolkningsgruppers inntrykk av offentlige virksomheter.

Omdømmemålingen er gjennomført ved intervju med totalt 3.623 personer, ca. 250 intervju pr. virksomhet. Følgende virksomheter er inkludert:

Departementer: Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet.

Tilsyn: Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Finanstilsynet, Helsetilsynet, Konkurransetilsynet, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Mattilsynet.

Direktorater: Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Helsedirektoratet, Miljødirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet.

Etater: Folkehelseinstituttet, Forsvaret, Helfo, Politiet, Riksantikvaren, Statens pensjonskasse, Statens vegvesen, Lånekassen, Kulturrådet, NAV, Skatteetaten, Tollvesenet.

Offentlig eide foretak: Fjellinjen, Forsvarsbygg, Nye veier, Rom eiendom, Statsbygg.

Universiteter og høgskoler: Norges teknisk-naturvitenskapelige univeristet (NTNU), OsloMet – storbyuniversitetet, Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Trømsø (UiT).

Pris for rapporten «Kantar TNS sin årlige omdømmemåling 2018 – Offentlig sektor»: kr. 24.000,-

I tillegg til denne oversiktsrapporten over offentlige virksomheters omdømme, er det også mulig å bestille en spesialrapport for hver av virksomhetene som rapporten omfatter. Denne vil være svært nyttig for virksomheter som har behov for å arbeide med å heve sitt omdømme og virksomheter som ønsker å få innsikt i hva som driver eget omdømme. Ta kontakt med Live Nerdrum for mer informasjon om virksomhetsspesifikke rapporter.

Dersom din virksomhet ikke er med i 2018-rapporten, vil det være mulig å få den med i senere rapporter. Ta evt. kontakt med Live Nerdrum om dette.

Vi har også en rapport om private virksomheters omdømme tilgjengelig. Her finner du mer informasjon om denne. 

 

Rapport kun til egen/virksomhetsintern bruk

Opphavsretten til innholdet i denne rapporten tilhører Kantar. Rapporten kan ikke videreselges eller deles med andre, ut over egen virksomhet (juridisk enhet). Dersom det er ønskelig å inngå en konsernavtale for bruk av rapporten, ta kontakt med den som er oppgitt som kontaktperson for rapporten hos Kantar.