Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Segmentering

De fleste virksomheter bruker segmentering for å treffe bedre med markedsinvesteringer. Segmentering er ikke en klart definert teknikk. Segmenteringsmodeller kan utarbeides på mange ulike måter, fra det aller enkleste til det mer komplekse og teknisk krevende. Den viktigste forutsetningen for god segmentering er at modellen differensierer på forhold som er relevante for de markedsføringsoppgavene som skal løses.

Segmentering er å dele et totalmarked inn i undergrupper/segmenter, hvor forbrukerne i hvert segment ligner hverandre på egenskaper som er sentrale for de markedsføringsoppgavene som skal løses. Fellestrekkene vil som oftest gjelde relasjon til merkevaren, personlige egenskaper eller behov i forhold til produkt-/tjenestekategori, men det kan også tenkes andre segmenteringskriterier.

Formålet med markedssegmentering er gjerne å velge segment eller segmenter som vi vil prioritere i markedsføringsarbeidet, og å gi grunnlag for å gjennomføre differensiert markedsføring mot ulike segmenter. En segmentering vil også gi verdifull kunnskap om marked og kunder, som gjør en i stand til å raffinere og effektivisere egen «marketing mix».

Segmenteringen i seg selv er imidlertid kun et verktøy som gir bedre forutsetninger for vellykket markedsføring. Først når markedssegmenteringen tas aktivt i bruk i markedsplanleggingen, kan en forvente resultater i form av økt effektivitet. Denne prosessen kan beskrives i fire trinn:

Segmentkonstruksjon: Segmenteringskriteriene velges, data innhentes og modellen bygges.

Segmentbeskrivelse: Beskrivelse av segmentene med utgangspunkt i kriteriene vi har brukt for å bygge modellen og med annen informasjon, for å få en så dyp forståelse av segmentene som mulig.

Prioritering: Etter at vi har bygget modellen og blitt kjent med segmentene, vil vi gjerne prioritere hvilket eller hvilke segmenter vi primært vil rette vår markedsføring mot, ut fra en potensialvurdering.

Differensiering: Til sist arbeider man med å utvikle differensiert en "marketing mix" for de segmentene som er prioritert, basert på den kunnskapen vi har ervervet oss gjennom prosessen.