Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Politikk og samfunn

Innbyggernes behov er i rask endring, det samme gjelder de utfordringer politikerne, offentlige myndigheter og virksomheter må løse. Utfordringene kan grupperes innenfor to forståelsesrammer.

En del har som siktemål å målrette, brukerorientere og effektivisere offentlig sektor. Utfordringene er å utvikle gode og tilpassede tjenester, gi god service, ivareta rask saksbehandling og behandling, effektiv ressursbruk, etc. Fokuset er satt på forvaltningen selv og på relasjonene mellom publikum, brukerne og de offentlige tjenestene.

Den andre delen har som siktemål å løse atferdsproblemer som både gir dårligere velferd og helse for den enkelte, og som samtidig gir et «press» på det offentlige i form av økte kostnader og ressursbehov. Røykevaner, rusmisbruk, spilleatferd, energibruk, overvekt og fedme relatert til kosthold og inaktivitet, etc. finner vi her.

For å møte disse utfordringene gjennomfører Kantar TNS et stort antall spørreundersøkelser og resultatanalyser årlig fordelt på ulike metoder, temaområder og type undersøkelser (både brukerundersøkelser og holdnings- og atferdsundersøkelser). Våre kunder er departementer, direktorater og ytre etater, kommuner og fylkeskommuner, forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og media.

I Kantar TNS har vi høy samfunnsvitenskapelig kompetanse og god kunnskap om problemstillinger knyttet til offentlig sektor og samfunnsvitenskap. Vi har også dyp kompetanse innen samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og -design, og vi har systemer og rutiner for datainnsamling med høy kvalitet. Vi deltar gjerne som rådgivere og sparringpartnere ved utarbeidelse av forskningsdesign og ved forberedelse av beslutningsprosesser.

Brukerundersøkelser (interessentanalyser)

Offentlige instanser som leverer tjenester eller utøver kontroll over innbyggere og næringsliv, har som målsetning å dekke innbyggernes og næringslivets behov på en god måte. Samtidig stilles det krav til at «det offentlige» skal effektivisere og redusere ressursbruk. Mange opplever dette som en vanskelig balansegang, særlig fordi brukerne ofte ikke har anledning til å signalisere misnøye ved å skifte leverandør.

Oppleves tjenestenivået som tilfredsstillende? Er det brukergrupper som ikke får sine behov dekket? Er tjenestene tilstrekkelig enkelt tilgjengelige? Framstår bemanningen som vennlig, imøtekommende og serviceinnstilt? Opplever innbyggere og næringsliv at kontroll utøves på en hensynsfull og effektiv måte? Hvordan framstår vår instans/offentlige virksomhet i denne type spørsmål, sammenlignet med andre? Bør det gjøres tiltak for å tilpasse tjenestenivået til brukernes forventninger?

ill brukerundersokelser

Denne typen spørsmål besvares mest effektivt ved hjelp av en brukerundersøkelse. Vi forsøker å tilrettelegge undersøkelsene slik at de er tilpasset den enkelte virksomhet i så stor grad som mulig. Samtidig som det skal være mulig å gjennomføre benchmarks med andre offentlige virksomheter.

I tillegg til «brukerundersøkelser» kan denne typen undersøkelser ha mange ulike navn, for eksempel kandidatundersøkelser, studentmiljøundersøkelser, medarbeiderundersøkelser, lederevalueringer, interessentanalyser, områdeevalueringer og flere andre.

Vi har lang erfaring med gjennomføring av brukerundersøkelser innen en rekke offentlige virksomhetsområder og tar gjerne på oss rollen som sparringpartner og støttespiller i denne typen beslutningsprosesser.

Del lenke Lenke er kopiert
Planlegging og evaluering av offentlige tiltak og kampanjer

Samfunnets og innbyggernes behov er i rask endring. Samtidig som man finner løsninger på noen utfordringer (for eksempel røykevaner), oppstår nye (overvekt, klimaendringer, eldrebølge, innvandring, med mer). Regjeringens politikk og velferdsprogrammer forventes å svare på disse utfordringene. Robust, innovativ forskning er en forutsetning for å lede utviklingen av politikk og politiske strategier, og å evaluere deres effektivitet og avkastning sett i forhold til investeringene som blir gjort.

Når man utformer en kampanje, er det viktig å huske på at kampanjen ikke bare skal involvere eller engasjere, men også motivere til å endre holdninger eller atferd. Det er ikke sikkert at den morsomste filmen, eller den mest skremmende, er den som påvirker best. Vi tester konsepter både i forkant og i etterkant av kampanjen for å sikre høyest mulig påvirkningskraft.

Vi kan tilføre disse prosessene vår solide kompetanse på samfunnsforhold og –utvikling, samfunnsvitenskapelig forskningsdesign og analyse av surveyundersøkelser.

Del lenke Lenke er kopiert
Forskningsbaserte undersøkelser (feltleverandør)

Surveydatas kvalitet styres av kompetanse og rutiner i alle ledd i datainnsamlingsprosessen, blant annet knyttet til spørreskjema, utvalgstrekking, påminnelser/callbacks og svarprosent, intervjuerkvalitet ved telefonsurveys, panelkvalitet ved panelundersøkelser og kontrollrutiner. For å sikre at våre rutiner er gode og at de overholdes, har vi ISO-sertifisert Kantar og GallupPanelet. Vi deltar i planleggingen av feltarbeidet med samfunnsvitenskapelig utdannede medarbeidere som har høy metodekompetanse. På dette området samarbeider vi også i stadig større grad med de samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøene i Norge.

Del lenke Lenke er kopiert
Partibarometer og valgdagsmålinger

Kantar har i en årrekke tilrettelagt TV2s partibarometer og valgdagsmålinger. Vi er stolt av det gode samarbeidet vi har til TV2 på dette området, og vi er stolt av våre valgdagsmålinger som har vært klart best i Norge ved alle de siste valgene, samtidig som de holder en høy internasjonal standard.

Del lenke Lenke er kopiert
Metode og statistikk

Å måle virkeligheten er krevende, og det er kun gjennom valgdagsmålingene som skjer annet hvert år, analyseinstituttene har mulighet til å se hvor presise instrumentene de benytter, er. I Kantar bruker vi store ressurser på å holde oss oppdatert på metode, statistikk og teknikker for utvalgsarbeid. Dette er en stor del av forklaringen på de gode resultatene vi oppnår i våre valgdagsmålinger.

Del lenke Lenke er kopiert
Kjennskap til offentlig forvaltning

Alle våre konsulenter i Politikk og samfunn har høyere samfunnsvitenskapelig utdanning, og har tidligere jobbet innenfor forskning, forvaltningspolitikk eller forvaltningsrevisjon.  

Del lenke Lenke er kopiert