Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Kvalitetssikring av spørreundersøkelser

Når en utvalgsundersøkelse skal gjennomføres, er det mange hensyn å ta for at resultatene skal bli så presise som mulig. Først og fremst er det viktig at formålet med undersøkelsen er klart spesifisert, at målpopulasjonen er definert og at registeret utvalget skal trekkes fra, dekker hele målpopulasjopnen.

Når spørreskjemaet utformes er det viktig at spørsmålene og skalene konstrueres slik at de fanger opp problemstillingen som skal belyses.

Hensikten med en utvalgsundersøkelse er å kunne generalisere fra et utvalg til en populasjon. For å kunne gjøre det må utvalget være et sannsynlighetsutvalg, dvs. alle enhetene i populasjonen har en kjent og positiv sannsynlighet for å bli trukket ut. Kun sannsynlighetsutvalg gir mulighet for å beregne feilmarginer til resultatene.

 

20.4 PieChart

 

Selve datainnsamlingen kan foregå på flere måter: personlig intervju, telefonintervju, postalt spørreskjema eller webbasert spørreskjema. Den viktigste forskjellen mellom datainnsamlingsmetodene er at personlig og telefon styres av intervjuer, mens postal og web er basert på selvutfylling. Dette er det viktig å ta hensyn til når flere innsamlingsmetoder skal kombineres.

En lav svarprosent kan produsere mer usikkerhet i resultatene enn et lite utvalg. Det er derfor viktig at spørreskjema er konstruert med tanke på å minimere belastningen for respondenten, at det benyttes tilbakeanrop og at riktig veiemetode blir brukt.

Selve utvalgsarbeidet foregår i en egen avdeling. For utvalgtrekkingen til telefon og postalundersøkelser bruker vi i hovedsak to databaser fra Lindorff Match: befolkningsbasen og bedriftsbasen. Befolkningsdatabasen inneholder personer over 15 år med tilgang til fast eller mobiltelefon.

Befolkningsbasen oppdateres ukentlig, mens bedriftsdatabasen oppdateres kvartalsvis. 
For undersøkelser på web brukes hovedsakelig GallupPanelet, som er en prerekruttert gruppe av personer over 15 år som er villig til å delta i markedsundersøkelser. Deltagerne er tilfeldig rekruttert gjennom telefon- og postale undersøkelser, dvs. ingen selvrekruttering.

Mange av prosjektene vi arbeider med har ulike typer av spesialutvalg som kunder, medarbeidere for internundersøkelser eller brukere av ulike tjenester. Denne type utvalg må ofte bearbeides betydelig før det kan brukes til en kvantitativ markedsundersøkelse. Dette krever spesialkompetanse og til tider omfattende arbeidsinnsats fra utvalgsavdelingen. 

En vellykket utvalgsundersøkelse forutsetter at punktene ovenfor blir fulgt. Kantar TNS har en egen Statistikk og Metode avdeling som har et overordnet ansvar for de rutinene som benyttes i dette arbeidet.