Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Q&A: Medieindeksen 2018 - 2020

MBL har kontrakt med Kantar AS med Comscore som underleverandør. Comscore måler bruk av online på alle plattformer. Kantar måler også nettsteder i Forbruker & Media (F&M), og tallstørrelsene fra Comscore blir kalibrert inn i F&M.

Om medieindeksen

MBL har kontrakt med Kantar. Comscore er underleverandør til Kantar, og måler digital bruk for mobil, PC/Mac og nettbrett. Kantar måler også lesing av papirutgaver for aviser og magasiner og digital bruk i Forbruker & Media (F&M), og tallstørrelsene fra Comscore blir kalibrert inn i F&M (Kantar Online). Dekning på tvers av medier og totalt for mediehusene beregnes i Kantar Online.

Hvorfor offisielle målinger?

Det er fremdeles behov for offisielle mediemålinger og enda viktigere enn tidligere i forhold til tilfanget av alle typer data av ulik kvalitet. Formålet med målingene er å sikre offisiell dokumentasjon av høy kvalitet og med stor bruksverdi for det norske markedet. Med dette som formål skal MBL levere troverdige, relevante og transparente lesertallmålinger på vegne av sine medlemmer. I tillegg skal målingene være fremtidsrettede og kunne utvikles i takt med teknologiske endringer og folks endrede bruk av medier.

Hvem står bak, og hvem kan delta i målingene?

Mediehusene og magasinforlagene har gått sammen om å fremskaffe en offisiell valuta for dekningstall. Mediebedriftenes landsforening (MBL) inngår, med mandat fra sine medlemmer, avtaler med aktuelle samarbeidspartnere. Det er åpent for alle skriftlige publikasjoner av aviser og magasiner samt nettsteder og apper å delta. Alle de store norske mediehusene deltar.

Hva blir målt?

Hovedfokuset for målingene er å tilby en åpen og transparent løsning for å rapportere dekning og målgrupper til mediehusene, annonsører og mediebyråer i Norge. Kantar måler papirutgavene som også er koblet til målgruppedataene i Forbruker & Media (F&M).  Comscore måler mediehusenes digitale dekning på mobil, PC/ Mac og nettbrett, som gir gjennomsnittlige daglige dekningstall per uke og måned. Verdiene i Comscoremålingen blir kalibrert inn i F&M (Kantar Online). De digitale dekningstallene blir da like, både i de tekniske- og de intervjubaserte målingene. Total digital dekning, mediehus og kombinasjoner av digital dekning og dekning på tvers av digitalt og papir blir kalkulert i Kantar Online med bakgrunn i innsamlede tall i F&M.

Endringer for digitalmålingene 2018-2020

Både utenforliggende tekniske forutsetninger, endringer i kalibreringsgrunnlag og metodiske tilpasninger gir føringer på resultatene. De digitale målingene vil derfor være i kontinuerlig utvikling. Det har i løpet av de siste to årene vært gjennomført både mindre justeringer og større endringer som gjør det metodisk utfordrende å sammenligne utviklingen for de siste to årene.

 

 • 18/2 (2017/2018) ble for første gang kalibrert i forhold til census (trafikkmålinger). Tidligere har tallgrunnlaget i F&M først og fremst vært hentet fra intervjuer på telefon og nett, og bygd på hva folk kan erindre.
 • 19/1 (2018) og 19/2 (2018/2019) ble basert på Comscores UDM metode med kombinasjon av censusdata (trafikkmålinger) og paneler for de største nettstedene.
 • Fra 19/1 (2018) ble det inkludert mer bruk fra apper, inklusive TV- og radioapper, og bruk fra noen flere domener i kalibreringsgrunnlaget til de offisielle tallene. Disse endringene fikk betydelig effekt for noen av mediene.
 • Fra og med julidata (2019) og dermed 19/2 (2018/2019) ble eAviser og apper som inkluderer eAviser inkludert i kalibreringsgrunnlaget for mobil, PC/Mac og nettbrett. Dette ga en til dels betydelig økning for mobiltallene for flere mediehus.
 • MBL har reforhandlet avtalen med Kantar fra januar 2020, og Comscore legger som en effekt av dette ned sine paneler i Norge.
 • 20/1 (2019) kalibreres derfor som 18/2 i forhold til census for alle nettsteder, men kalibreringsgrunnlaget for 20/1 er utvidet i forhold til 18/2.
 • Overgang til censudata (trafikkmålinger) vil medføre endret nivå i forhold til Q4 2019 for flere nettsteder.
 • Digitalmålingene gir mulighet for å rapportere dekning på alle digitale plattformer (mobil, PC/Mac og nettbrett). Kombinasjoner av dekning på tvers av medier og totalt beregnes i F&M/ Kantar Online.

Kan tallene sammenlignes med tidligere målinger?

Tallene for nettsteder som tidligere har benyttet Comscores UDM metode kan ikke sammenlignes med tidligere rapporteringer. For øvrige nettsteder vil det også kunne foreligge mindre avvik. Tallene for papirutgaver målt i F&M er uforandret, og er derfor sammenlignbare med tidligere tall for papir.

Hvilke verktøy kan jeg bruke for å få tilgang til de nye tallene?

Medietall.no

Medietall.no er en ny portal for dokumentasjon til MBLs medlemsmasse, øvrig mediebransje og andre interessenter. Nettsiden erstatter fra 17.mars 2020 Medieportalen fra Kantar, og MBL vil ha eierskap til nettsiden som blant annet vil inneholde:

 • Listeføring av offentlige dekningstall
 • Listeføring av censusdata (trafikkmålinger) for mobil, PC og nettbrett
 • Annen offentlig tilgjengelig statistikk fra MBL

Kantar Online

Kantar Online er en oppgradering av Gallup PC (GPC) til en skyløsning for bedre tilgjengelighet og forenklet oppdatering av databaser.

Kantar Online fungerer som tidligere med kalibrerte tall fra Comscore med dekning for mobil, PC/ Mac og nettbrett, og oppdateres månedlig for nettstedene og halvårlig for papirutgavene.

MyMetrix

Comscore MyMetrix vil, fra januardata 2020, ikke lenger benyttes til kalibrering av offisielle tall. MyMetrix vil fra Q2 2020 ikke lenger være tilgjengelig for MBLs medlemmer, da verktøyet baserer seg på Comscores paneler som ble avviklet fra 01.01.20.

Hvilke tall vil være tilgjengelige på medietall.no?

Månedlig:

 • Gjennomsnitt daglig dekning per måned fordelt på digitale enheter, total digital dekning, og mediehusdekning inkl. papirutgaver for deltakende titler.

Ukentlig:

 • Gjennomsnitt daglig dekning per uke fordelt på digitale enheter (mobil, PC/ Mac og nettbrett) for deltakende nettsteder.
 • Forsideliste med gjennomsnitt daglig dekning per uke fordelt på digitale enheter (mobil, PC/ Mac og nettbrett) for forsidetrafikk på deltakende nettsteder.

Medietall.no inneholder per i dag ikke demografi, geografi eller dekningsnedbrytninger på de deltakende nettstedene. Dette kan for de månedlige rapportene hentes fra Kantar Online.

Hvordan måles de digitale tallene?

Digitalmålingen baseres fra januar 2020 på censusmålinger fra Comscore med tagging av nettsteder/apper, og dekker både web- og appmålinger for mobil, PC/ Mac og nettbrett. Løsningen vil ikke lenger benytte Comscores paneler, og vil derfor heller ikke lenger inkludere nettsteder som ikke er tagget med Comscore, slik som f.eks. Facebook og Google.

Hvordan måles lesertallene for papiraviser?

Slik måles lesertall for papiravisene http://www.tns-gallup.no/kantar-tns-innsikt/slik-males-lesertall-for-papiravisene/

Hvordan måles lesertall for magasiner?

Slik måles lesertall for magasiner (MU) http://www.tns-gallup.no/kantar-tns-innsikt/maling-av-lesertall-for-magasiner-mu/

Kontaktinformasjon

Spørsmål som gjelder målingene, kan rettes til:

Mediebedriftenes Landsforening (MBL):

Bente Håvimb                    bente@mediebedriftene.no

Geir Engen                          ge@mediebedriftene.no

Kantar/Comscore:

Katja Moglestue                 katja.moglestue@kantar.com

Knut Arne Futsæter          knut.arne.futsaeter@kantar.com

Harald Kittelsen                hkittelsen@comscore.com