Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Q&A: Medieindeksen 2018 og 2019

MBL har kontrakt med Kantar AS med Comscore som underleverandør. Comscore måler bruk av online på alle plattformer. Kantar måler også nettsteder i Forbruker & Media (F&M), og tallstørrelsene fra Comscore blir kalibrert inn i F&M.

Hvorfor offisielle målinger?

Det er fremdeles behov for offisielle mediemålinger og enda viktigere enn tidligere i forhold til tilfanget av alle typer data av ulik kvalitet. Mediemålingene må være relevante, uavhengige, troverdige, akseptert av markedet, sammenlignbare og transparente. I tillegg må de digitale målingene utvikle seg kontinuerlig for å følge den teknologiske utviklingen og folks endrede bruk av medier. Formålet med avtalen har vært å sikre offisiell dokumentasjon av høy kvalitet og med stor bruksverdi for det norske markedet.

 

Hvem står bak kontrakten?

Mediehusene og magasinforlagene har gått sammen om en felles kontrakt for å skape en ny offisiell valuta for dekningstall. Mediebedriftenes landsforening (MBL) har, med mandat fra sine medlemmer, inngått kontrakten med Kantar AS med Comscore som underleverandør.

 

Hvem kan delta i målingene?

Det er åpent for alle skriftlige publikasjoner av aviser og magasiner samt nettsteder og apper å delta. Alle de store norske mediehusene er allerede deltakere.

 

Hva blir målt?

Hovedfokuset for målingene er å tilby en åpen og transparent løsning for å rapportere dekning og målgrupper til mediehusene, annonsører og mediebyråer i Norge. Kantar Media måler papirutgavene som fortsatt er koblet til målgruppedataene i Forbruker & Media (F&M).  Comscore måler mediehusenes digitale utgaver og som gir månedlig rapportering av gjennomsnittlige dagstall. Verdiene i Comscoremålingen blir kalibrert inn i F&M (Kantar Online – tidligere Gallup PC). Dekningstallene for digitale utgaver blir da like, både i de tekniske- og de intervjubaserte målingene. Samtidig gir dette dekningstall for mediehusenes samlede dekning på alle publiseringsplattformer.

 

Endringer for onlinemålingene 2018-2019

 • Både tekniske forutsetninger, endringer i kalibreringsgrunnlaget og metodiske tilpasninger gir føringer på resultatene, og onlinemålingene vil være under kontinuerlig utvikling. Sammenligning av tall fra måned til måned må sees i sammenheng med disse endringene. Onlinetallene 18/2 for PC/Mac og mobil ble for første gang fullstendig kalibrert i forhold til census for perioden februar-juni og rene domener. Tidligere har tallgrunnlaget i F&M fort det meste vært hentet fra CATI intervjuene, og bygd på hva folk kan erindre.
 • Onlinemålingene bygger på Comscore’s UDM metode som består av målekoder (tagger), som mediene selv er ansvarlig for å implementere taggene, og paneler. Det er i tillegg i Norge blitt utviklet en ny beregning av daglig dekning for å kunne gi stabile daglige tall (ADV) for måling av PC/Mac. For å kunne rapportere valide tall for PC/Mac for mindre nettsteder er det blitt utviklet en CookieToPerson modell (C2P). Høsten 2018 utviklet Kantar Media Cookie2Person (C2P) faktorer for å kunne rapportere persondekning på alle digitale plattformer. De største mediene benyttes Comscore Norges ADV metode, mens vi benytter C2P for de mindre mediene. Septemberdata er derfor de første dataene som rapporterer persontall.
 • Implementering av iOS i mobilpanelet påvirket mobiltallene. Dette fikk konsekvenser for oktobertallene for mobil. De metodiske endringene i oktober gjør det derfor ikke mulig å sammenligne septemberdata med oktoberdata for mobilt innhold.
 • Hovedrapporteringen for 2018 (19/1) er den første fullverdige rapporteringen som inneholder nettbrett, digitalt totalt og fullstendige mediehus tall.
 • Fra januardata inkluderes mer bruk fra apper, inklusive TV- og radioapper, og bruk fra noen flere domener i kalibreringsgrunnlaget til de offisielle tallene. For enkelte medier vil endringene komme med først fra februardata. Et unntak er de fleste eAvis-appene hvor det ikke er mulig å skille ut bruk av eAviser fra resten av innholdet. I tillegg inngår også bruk av apper som ikke er tagget i kalibreringsgrunnlaget fra og med januardata 2019. De metodiske endringene fra desember- til januardata har hatt betydelig effekt for noen av mediene. 
 • Fra og med juli-data (16.09.19) vil eAviser og apper som inkluderer eAviser bli inkludert i kalibreringsgrunnlaget for PC/Mac, mobil og nettbrett. Dette gir en økning for mobiltallene.

 

 

Hva er hovedforskjellene fra tidligere målinger?

Målingene er fremtidsrettet og tar hensyn til nye forretningsmodeller. Frem til 2018 har markedet mottatt tre ulike dekningstall fra hhv. Scores, NIP og Forbruker & Media (F&M). Målingene samler online-data i et offisielt tall samtidig som muligheten for skille på ulike enheter ivaretas. Samtidig videreutvikles undersøkelsene for måling av lesertall for papirutgavene for aviser og magasiner. Målingene for avis (F&M TLF) vil som avtalt og opprinnelig planlagt rapportere tall for alle plattformer (papir, eAvis, PC/Mac, mobil og nettbrett) fra mars 2019 (19/1). For magasiner (MU) blir det som avtalt rapportert tall for papir, digitalt totalt og for enkelte mobiltitler.

 

For å muliggjøre dette blir de digitale dekningstallene kalibrert inn i F&M. De offisielle tallene blir presentert i Medieportalen, samtidig som deltakende medier vil kunne integrere data i egne systemer for å styrke sine målgruppedata. Også annonsører og mediebyråer vil kunne nyttiggjøre seg av målingene både indirekte via styrkede mediedata og ved bruk av ulike analyseverktøy.

 

Målingene kombinerer censusdata (trafikkdata) fra tagger med paneldata, og rapporterer dekningstall på personer. De offisielle online-tallene i Forbruker & Media (F&M) for PC/Mac og mobil ble for 18/2 rapporteringen kalibrert i forhold til census (trafikkmålinger). Rapporteringen 18/2 (2017/2018), som omhandler tall som er innsamlet fra juli 2017 til juni 2018, var en mellomrapportering i forhold til gammel og ny kontrakt for innsamling av avis og online. Online-målingene vil være under kontinuerlig utvikling, og det vil derfor komme flere endringer i tiden som kommer.

 

 

Hvilke verktøy kan jeg bruke for å få tilgang til tallene?

 

Medieportalen

Lesertallene offentliggjøres på Medieportalen fra Kantar Media, og listeføring på medieportalen blir ansett som de offentlige valutatallene fra 2018. Medieportalen er tilgjengelig for alle, og erstatter de tidligere brukte tnslistene.no. Medieportalen tilbyr også et sett med forhåndsdefinerte rapporter (mediedetaljer, sammenligning, rangering og trend). Medieportalen ligger her: (http://medieportalen.kantar.no

 

Kantar Online

Kantar Online er en oppgradering av Gallup PC (GPC) til en skyløsning for bedre tilgjengelighet og forenklet oppdatering av databaser. Kantar Online krever ikke lokal installasjon, og gjennomfører alle nødvendige oppdateringer av programvare og data automatisk, slik at behovet for dette lokalt (av sluttbruker eller IT) forsvinner. Alle brukere er til enhver tid oppdatert når det gjelder programvare og data. Rapporteringsløsningen fungerer som tidligere, men med kalibrerte tall fra Comscore på persondekning for nettsteder. Kantar Online oppdateres månedlig for nettsider og halvårlig, som tidligere for papirutgavene.

 

MMX-suite

Comscore tilbyr tagging til alle deltakende nettsteder, og rapporter alle nettsteder og apper via Comscore MMX rapporteringsplattform. Verktøyet blir tilbudt alle deltakende nettsteder via MBL som en del av avtalen, og er tilgjengelig som abonnementstjeneste til alle andre nettsteder, mediebyråer og annonsører. Rapporteringsplattformen består av et sett med Media Metrix-moduler som analyseverktøy for de digitale målingene. MMX for PC/Mac, MoMX for mobil, VMX for video, og MMX MP for multi-plattform rapportering. MMX oppdateres månedlig og rapporteres på persondekning.

 

Hvilke tall er tilgjengelige på medieportalen?

Medieportalen rapporterer gjennomsnitt daglig dekning (fordelt på, PC/Mac, nettbrett, mobil og total (netto dekning) (se Medieportalen (http://medieportalen.kantar.no). Portalen inneholder også forenklet demografi, geografi og dekningsnedbrytninger på de deltakende nettstedene, og de målte papirutgavene rapportert i Forbruker & Media. I tillegg gir Medieportalen muligheter for sammenligning av flere medier, rangering av medier, utvikling over tid og filtrering av de ulike rapportene. Sidevisninger og brukersesjoner er ikke lengre en del av de offisielle rapportene på portalen, men kan rapporteres i Comscore MMX.

 

Hvilke MMX-moduler inngår i kontrakten med MBL?

I MMX suiten er MMX Base Level (PC/Mac) og MMX MP Base Level (Multi-Platform) inkludert i kontrakten med MBL. Deltakende nettsteder kan oppgradere MMX-suiten direkte med Comscore ved ønske om tilgang til flere moduler (VMX, MoMX, MMXMP Advantage).

I avtalen inngår også måling av gjeldende avistitler i F&M TLF (papir, eAvis, PC/Mac, mobil og nettbrett) og Magasinundersøkelsen (papir, digitalt totalt), samt kalibrering av onlinedata til F&M, og listeføring på Medieportalen.

 

Kan tallene sammenlignes med tidligere topplister?

Dagens digitale målinger benytter en annen metode og er derfor ikke sammenlignbare med tidligere tall. Topplistene for digitale lesertall går fra å rapportere på unike brukere basert på cookies til å rapportere brukere på personnivå (Comscore). For mange av nettstedene er det også en endring i hvilke domener/seksjoner som inkluderes i dekningstallene. Dette betyr at digitaltall fra 18/2 (2017/2018) var en mellomrapportering og rapporteringen 19/1 blir et null-punkt. Metoden for å måle dekning i Comscore skiller seg også fra tidligere Norsk Internettpanel (NIP), og sammenligninger må ta i betraktning at NIP ikke hadde mulighet til å inkludere ekstrembrukere, enkelte apper og trafikknivåer fra browsermålingene. Comscores UDM metode, og hva som er inkludert i målingene (domener, apper), gjør at det for mange nettsteder derfor ikke vil være mulig med direkte sammenligning.

 

Målingene for avis (F&M TLF) innførte brand first for digitale produkter fra 2018, og ble utvidet til å måle både PC/Mac, nettbrett og mobil. Tidligere har det vært målt på web og mobil. Magasinmålingene holdes uendret og måler online totalt, uavhengig av enhet.

 

Tallene for papirutgaver målt i F&M er uforandret og er derfor sammenlignbare med tidligere tall for papir. På Kantar Medias nettsider finner dere mer informasjon om innsamlingsmetodene for papiraviser og magasiner.

 

Hvorfor avviker tallene fra kampanjerapportene mine?

Kampanjerapporter er basert på taggete elementer som ikke nødvendigvis vises på alle sidene eller til alle brukerne som besøker nettstedet. Kampanjerapporter estimerer brukere og trafikk som er eksponert for en type kampanjeelement, mens nettmålingene fra Comscore representerer hele nettstedet/domenet. I Norge er det sjeldent at et kampanjeelement blir vist til alle brukerne av et nettsted.

Videre måler Comscore persondekning, mens ulike webanalyseverktøy gjerne måler unike bruker ved hjelp av "cookies (informasjonskapsler)". Dette medfører at verktøy gjerne kan rapportere høyere tall ved at brukere sletter informasjonskapsler, bruker flere browsere på samme maskin, bruker flere enheter hjemme og på jobb og har flere brukere på samme enhet. Comscore på sin side filtrerer bort blant annet internasjonal trafikk, "non-human traffic", "non-user initiated traffic" (NEDOMS) og delt bruk på kafeer, flyplasser etc.

 

Hvorfor finner jeg ikke daglig dekning i MMX Multi-Platform?

Average Daily visitors er en rapportering som ikke finnes i systemene MoMX (total) og MMX MP i dag. Bakgrunnen for at denne variabelen ikke finnes i MMX MP er at dobbeltdekningskalkulasjonene baseres på et "Dynamic Panel" og at det ikke er satt opp til å kalkulere daglig dobbeltdekning mellom plattformene som blir observert:

 • The reason why we do not offer overlap model for Average Daily Visitors in MMX MP is that we process the Dynamic Panel data on a monthly basis and that we analyse monthly overlaps of platforms we observe in the Dynamic Panel which then inform the Multi-Platform overlap model. The current methodology does not aim to analyse the DP overlaps on a daily basis and thus we do not have any “daily overlap model”.

Dobbeltdekningsmodellen benytter altså månedlig input fra det virtuelle panelet hvor det identifiseres overlapp mellom de forskjellige plattformene. Dette gjennomføres på månedlige data, men om man skal bryte det ned på daglig dekning må input til modellen gjennomføres på daglige data, noe som ikke er mulig i dag. Snitt på daglig dekning er derfor bare rapporterbart på PC/Mac, smarttelefon og nettbrett separat, tilsvarende de dataene som skal kalibreres inn i Forbruker og Media (F&M).

På Medieportalen og i Kantar Online (Gallup PC) er det derimot mulig å benytte kalibrerte F&M tall til å kalkulere daglig snitt på total dekning for de målte nettstedene.

 

 

Når vil de ulike tallene være tilgjengelig gjennom 2018-2020?

 

Digitaltallene

 • Tallene på hhv. PC/Mac, mobil og nettbrett vil være tilgjengelig til ulike tidspunkter i Comscore MMX og i Forbruker & Media (F&M) samt Medieportalen.
 • MMX: Mengden data som går via systemene gjør at det kreves noen uker for å prosessere ferdig foregående måned. De norske dataene i MMX sikter på å bli tilgjengelig innen den 23. arbeidsdagen i den påfølgende måneden.
 • F&M (Kantar Online): Tallene for F&M 18/2 ble offentliggjort 25.09.18 og var basert på datainnhenting fra juli 2017 til juni 2018. Disse tallene var basert på en hybrid av tidligere metode og innføring av Brand First (måling av hhv. PC/Mac, mobil og nettbrett) for digital fra januar 2018. Tallene for 18/2 ble som opprinnelig avtalt kun rapportert for PC/Mac og mobil. Siden både metode for innsamling og beregning av online-tallene endres, er det ikke mulig å sammenligne med tidligere målinger. Det gjelder også for tall for mediehusene på tvers av enheter.
 • Tallene for F&M 19/1, som ble offentliggjort i mars 2019, består kun av intervju gjennomført med Brand First for digital og representerer et nytt 0-punkt. Tallene blir rapportert for PC/Mac, mobil og nettbrett.

 

Tallene for papirutgavene

Tallene for papirutgaver målt i F&M og MU er uforandret og er derfor sammenlignbare med tidligere tall for papirutgaver. Tallene rapporteres to ganger i året, i februar/mars og september/oktober, i F&M (Kantar Online) og i Medieportalen (http://medieportalen.kantar.no)

 

Totaltall

Tallene på mediehusnivå på tvers av papirutgaver og digital følger samme logikk som rapportering for digital (se over), hvor tall for papirutgavene holdes konstant per halvår og digitaltallene oppdateres månedlig i F&M (Kantar Online) og i Medieportalen (http://medieportalen.kantar.no).

 

Hvorfor rapporteres ikke digitaltallene "real-time"?

Rapportering av «real-time» var ikke en del av kontrakten. UDM-metodikken og Comscores systemer forutsetter en full måned med data for å prosessere resultatene. Metodene for dekningsberegninger er basert på lengre perioder for blant annet å kunne identifisere "representative cookies", "valide panelister" etc. I Comscore-systemene blir Norge et av over 30 markeder som prosesseres hver måned for å levere lokal markedsinnsikt. Mengden data som går via systemene gjør også at det kreves noen uker for å prosessere ferdig foregående måned.

 

Hvordan måles de digitale lesertallene?

Internettmålingen baseres på både tagging av nettsteder/apper og Comscores panelmålinger i Norge, og dekker både web- og appmålinger på tvers av PC/Mac, mobil og nettbrett. Løsningen som opprettes i Norge er basert på Comscores globale målesystem og gjør det mulig å synliggjøre alle norske nettsteder for annonsører, mediebyråer og andre medier. Ved hjelp av panelene inkluderes også nettsteder som ikke er tagget med Comscore, slik som for eksempel Facebook og Google.

 

Hva består Comscores UDM teknologi av?

UDM (Unified Digital Measurement Methodology) er metoden Comscore benytter for å kombinere både tag-basert data og paneldata for å måle nettsteder og apper. Metoden benytter det beste av både tag-basert data og paneldata for å gi et komplett bilde av dekning, sidevisninger, tid og besøk som ikke er mulig ved bare å benytte rene paneldata eller trafikkmålinger.

 

 

Alle tallene er tilgjengelig på Medieportalen

 

 

Hvordan måles lesertallene for papiraviser?

Slik måles lesertall for papiravisene http://www.tns-gallup.no/kantar-tns-innsikt/slik-males-lesertall-for-papiravisene/

 

Hvordan måles lesertall for magasiner?

Slik måles lesertall for magasiner (MU) http://www.tns-gallup.no/kantar-tns-innsikt/maling-av-lesertall-for-magasiner-mu/

 

Kontaktinformasjon

 

MBL (Mediebedriftene)

Geir Engen - ge@mediebedriftene.no

Bente Håvimb - bente@mediebedriftene.no

Kantar Media

Knut Arne Futsæter (metode) - knut.arne.futsaeter@kantar.com

Katja Moglestue (adm, titler, priser) - katja.moglestue@kantar.com

comScore

Harald Kittelsen (produkter, priser) - hkittelsen@comscore.com

Espen Hjertaas (tagging, support) - ehjertaas@comscore.com