Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Q&A: Medieindeksen 2018 - 2020

MBL har kontrakt med Kantar AS med Comscore som underleverandør. Comscore måler bruk av online på alle plattformer. Kantar måler også nettsteder i Forbruker & Media (F&M), og tallstørrelsene fra Comscore blir kalibrert inn i F&M.

Om medieindeksen

MBL har kontrakt med Kantar. Comscore er underleverandør til Kantar, og måler digital bruk for mobil, PC/Mac og nettbrett. Kantar måler også lesing av papirutgaver for aviser og magasiner og digital bruk i Forbruker & Media (F&M), og tallstørrelsene fra Comscore blir kalibrert inn i F&M (Kantar Online). Dekning på tvers av medier og totalt for mediehusene beregnes i Kantar Online.

Hvorfor offisielle målinger?

Det er fremdeles behov for offisielle mediemålinger og enda viktigere enn tidligere i forhold til tilfanget av alle typer data av ulik kvalitet. Formålet med målingene er å sikre offisiell dokumentasjon av høy kvalitet og med stor bruksverdi for det norske markedet. Med dette som formål skal MBL levere troverdige, relevante og transparente målinger på vegne av sine medlemmer. I tillegg skal målingene være fremtidsrettede og kunne utvikles i takt med teknologiske endringer og folks endrede bruk av medier.

Hvem står bak, og hvem kan delta i målingene?

Mediehusene og magasinforlagene har gått sammen om å fremskaffe en offisiell valuta for trafikk- og dekningstall. Mediebedriftenes landsforening (MBL) inngår, med mandat fra sine medlemmer, avtaler med aktuelle samarbeidspartnere. Det er åpent for alle skriftlige publikasjoner av aviser og magasiner samt nettsteder og apper å delta. Alle de store norske mediehusene deltar.

Hva blir målt?

Hovedfokuset for målingene er å tilby en åpen og transparent løsning for å rapportere trafikktall, dekning og målgrupper til mediehusene, annonsører og mediebyråer i Norge. Kantar måler papirutgavene som også er koblet til målgruppedataene i Forbruker & Media (F&M).  Comscore måler mediehusenes digitale tekniske trafikk på mobil, PC/ Mac og nettbrett. Verdiene for daglig dekning i Comscoremålingen blir kalibrert inn i F&M (Kantar Online). Total digital dekning, mediehus og kombinasjoner av digital dekning og dekning på tvers av digitalt og papir blir kalkulert i Kantar Online med bakgrunn i innsamlede tall i F&M.

Medietall.no, som driftes av MBL, oppdaterer både tekniske trafikktall fra Comscore og persontall fra Kantar. Dette er to forskjellige datasett som benyttes til ulike formål:

 1. Persontall: Kantar leverer de offisielle dekningstallene som blir oppdatert månedlig for norske nettsteder. Tallene er sammenlignbare med lesertall for papiraviser, magasiner, radio, TV og andre medier. Tallene finnes under rapporten "Persontall" på medietall.no. Alle dekningstall blir i tillegg rapportert i Kantar Online (F&M) hvor dataene blir koblet til målgruppedata.

 

 1. Trafikktall: Comscore leverer de tekniske trafikktallene som blir oppdatert ukentlig og som primært benyttes til konkurrentanalyser. Formålet er å rapportere trafikktall som ligger nært opptil medienes egne rapporteringssystemer og det som i dag benyttes for kjøp og salg av reklame i markedet. Tallene finnes under rapporten "Trafikktall" på medietall.no.

Endringer for digitalmålingene 2018-2020

Både utenforliggende tekniske forutsetninger, endringer i kalibreringsgrunnlag og metodiske tilpasninger gir føringer på resultatene. De digitale målingene vil derfor være i kontinuerlig utvikling. Det har i løpet av de siste årene vært gjennomført både mindre justeringer og større endringer som gjør det metodisk utfordrende å sammenligne utviklingen for de siste to årene.

 

 • 18/2 (2017/2018) ble for første gang kalibrert i forhold til trafikkmålinger. Tidligere har tallgrunnlaget i F&M først og fremst vært hentet fra intervjuer på telefon og nett, og bygd på hva folk kan erindre.
 • 19/1 (2018) og 19/2 (2018/2019) ble basert på Comscores UDM metode med kombinasjon av trafikkmålinger og paneler for de største nettstedene.
 • Fra 19/1 (2018) ble det inkludert mer bruk fra apper, inklusive TV- og radioapper, og bruk fra noen flere domener i kalibreringsgrunnlaget til de offisielle tallene. Disse endringene fikk betydelig effekt for noen av mediene.
 • Fra og med julidata (2019) og dermed 19/2 (2018/2019) ble eAviser og apper som inkluderer eAviser inkludert i kalibreringsgrunnlaget for mobil, PC/Mac og nettbrett. Dette ga en til dels betydelig økning for mobiltallene for flere mediehus.
 • MBL reforhandlet avtalen med Kantar fra januar 2020, og Comscore har som en effekt av dette lagt ned sine paneler i Norge.
 • 20/1 (2019) ble kalibrert som 18/2 og i forhold til trafikkmålinger for alle nettsteder, men kalibreringsgrunnlaget for 20/1 var utvidet i forhold til 18/2. Overgang til trafikkmålinger medførte endret nivå i forhold til Q4 2019 for flere nettsteder.
 • Det benyttes fra uke 31 2020 ny uttrekksmodell fra Comscore for rapportering av tekniske trafikktall.
 • Digitalmålingene gir mulighet for å rapportere dekning på alle digitale plattformer (mobil, PC/ Mac og nettbrett). Kombinasjoner av dekning på tvers av plattformer, titler og medier og total dekning beregnes i Kantar Online (F&M).

Kan tallene sammenlignes med tidligere målinger?

Tallene for nettsteder som tidligere har benyttet Comscores UDM metode kan ikke sammenlignes med rapporteringer fra 2019 og lenger tilbake i tid. For øvrige nettsteder vil det også kunne foreligge mindre avvik.

Det er ingen større metodiske endringer i rapporteringen av persontall (daglig dekning) for 20/2 (2019/2020) i forhold til 20/1 (2019). Tallene gjennom 2020 er derfor i all hovedsak sammenlignbare fra måned til måned, og fra 20/1 til 20/2.

Det benyttes fra uke 31 2020 ny uttrekksmodell fra Comscore for rapportering av tekniske trafikktall. De tekniske trafikktallene kan derfor ikke sammenlignes med rapporteringer fra uke 30 og lenger tilbake i tid. 

Tallene for avisenes papirutgaver målt i Forbruker & Media (F&M) er uforandret, og derfor sammenlignbare med historiske tall. Magasinundersøkelsen var tidligere en egen undersøkelse som kun målte papirmagasiner. Undersøkelsen ble fra rapportering 2019 en del av undersøkelsen F&M MGI. Både innsamlingen, utvalget og vektene er derfor endret fra 2018 til 2019. Endringer i magasintallene fra 19/2 til 20/2 må derfor tolkes med forsiktighet.

Hvilke verktøy kan jeg bruke for å få tilgang til tallene?

Medietall.no

Medietall.no er portalen for dokumentasjon til MBLs medlemsmasse, øvrig mediebransje og andre interessenter. Nettsiden erstattet fra 17.mars 2020 Medieportalen fra Kantar, og MBL har eierskap til nettsiden som blant annet inneholder:

 • Persontall: Offisielle daglige dekningstall for norske nettsteder publiseres månedlig. Offisielle lesertall for papiraviser og papirmagasiner publiseres hvert halvår.
 • Trafikktall: Tekniske trafikktall fra Comscore publiseres ukentlig.
 • Annen offentlig tilgjengelig statistikk fra MBL

Kantar Online

Kantar Online er en oppgradering av Gallup PC (GPC) til en skyløsning for bedre tilgjengelighet og forenklet oppdatering av databaser.

Kantar Online fungerer som tidligere med kalibrerte tall fra Comscore med dekning for mobil, PC/ Mac og nettbrett, og oppdateres månedlig for nettstedene og halvårlig for papirutgavene.

Hvilke tall vil være tilgjengelige på medietall.no?

Persontall: Offisielle daglige dekningstall fra Kantar. Oppdateres månedlig

 • Gjennomsnittlig daglig dekning for nettsteder for mobil, PC/ Mac, nettbrett og digitalt total. Tallene oppdateres månedlig, og her rapporteres også totale mediehustall for papir og digitalt og for kommersielle samkjøringer. De offisielle dekningstallene for norske nettsteder er sammenlignbare med lesertall for papiraviser, magasiner, radio, TV og andre medier. Alle dekningstallene blir i tillegg rapportert i Kantar Online (F&M) hvor dataene blir koblet til målgruppedata.

Trafikktall: Tekniske trafikktall fra Comscore. Oppdateres ukentlig 

 • Gjennomsnittlig daglig unike brukere, sesjoner og sidevisninger for norske nettsteder fordelt på mobil, PC/ Mac og nettbrett. Dataene oppdateres ukentlig og inneholder også egen rapport for forsidetrafikk. Formålet er å rapportere hyppig oppdaterte trafikktall for konkurrentanalyser, med tall som ligger nært opptil medienes egne rapporteringssystemer og det som i dag benyttes for kjøp og salg av reklame i markedet.

Hvordan måles de digitale tallene?

Digitalmålingen baseres fra januar 2020 på trafikkmålinger fra Comscore, med tagging av nettsteder/apper, og dekker både web- og appmålinger for mobil, PC/ Mac og nettbrett. Løsningen benytter ikke lenger Comscores paneler, og vil derfor heller ikke lenger inkludere nettsteder som ikke er tagget med Comscore, slik som f.eks. Facebook og Google.

Hvordan måles lesertallene for papiraviser?

Slik måles lesertall for papiravisene http://www.tns-gallup.no/kantar-tns-innsikt/slik-males-lesertall-for-papiravisene/

Hvordan måles lesertall for magasiner?

Slik måles lesertall for magasiner (MU) http://www.tns-gallup.no/kantar-tns-innsikt/maling-av-lesertall-for-magasiner-mu/

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål som gjelder målingene, kan rettes til:

Mediebedriftenes Landsforening (MBL):

Bente Håvimb                    bente@mediebedriftene.no

Geir Engen                          ge@mediebedriftene.no

Kantar/Comscore:

Katja Moglestue                 katja.moglestue@kantar.com

Knut Arne Futsæter          knut.arne.futsaeter@kantar.com

Harald Kittelsen                harald.kittelsen@kantar.com

Espen Hjertaas                 ehjertaas@comscore.com