Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Q&A: Medieindeksen

Om medieindeksen

Formålet med Medieindeksen er å sikre offisiell dokumentasjon av bruk av digitale flater og papirutgaver for MBLs medlemmer, øvrig mediebransje, annonsører og andre interessenter.
Fra 2021 forlenget MBL (Mediebedriftenes Landsforening) avtalen med Kantar og inngikk nytt samarbeid med Linkpulse/Kilkaya. Kilkaya måler tekniske trafikktall for mobil, PC/Mac, nettbrett og eAvis. Kantar måler lesing av papirutgaver for aviser og magasiner og digital bruk i Forbruker & Media (F&M), og tallstørrelsene fra Kilkaya blir kalibrert inn i F&M (Kantar Online). Dekning på tvers av medier og for mediehusene totalt beregnes i Kantar Online.

 

Hvorfor offisielle målinger?

I et mangfold av tilgang til datakilder har offisielle mediemålinger en viktig funksjon, ved at de fremskaffer troverdig og relevant dokumentasjon av høy kvalitet og med stor bruksverdi for det norske markedet. Målingene skal være transparente, og utvikles i takt med teknologiske endringer og folks endrede mediebruk. Det betyr at vi også videre vil måtte regne med endringer i de tekniske målingene og metode.

Hovedfokuset er å gi MBLs medlemmer og bransjen en løsning som dekker behovet for både hyppige leveranser av tekniske trafikkdata og tilgjengeliggjøring av persontall tilknyttet målgruppedata. MBL vil samtidig videreutvikle Medietall.no som portal for dokumentasjon.


Hvem står bak, og hvem kan delta i målingene?

Mediehusene og magasinforlagene har gått sammen om å fremskaffe offisielle data for trafikk- og persontall. Mediebedriftenes Landsforening MBL inngår, med mandat fra sine medlemmer, avtaler med aktuelle samarbeidspartnere. Det er åpent for alle skriftlige publikasjoner av aviser og magasiner samt nettsteder (nettsider og apper) å delta. Alle de store norske mediehusene deltar.

 

Hva blir målt?

Hovedfokuset for målingene er å tilby en åpen og transparent løsning for å rapportere tekniske trafikktall, persontall og målgrupper til mediehusene, annonsører og mediebyråer i Norge. Kantar måler papirutgavene som også er koblet til målgruppedataene i Forbruker & Media (F&M). Kilkaya måler mediehusenes tekniske trafikk på mobil, PC/ Mac, nettbrett og eAvis. Verdiene for daglig dekning i Kilkaya-målingen blir kalibrert inn i F&M og rapporteres i Kantar Online. Total digital dekning, mediehusdekning og ulike kombinasjoner av digital dekning og dekning på tvers av digitalt og papir blir kalkulert i Kantar Online med bakgrunn i innsamlede tall i F&M.

Medietall.no, som driftes av MBL, oppdaterer både tekniske trafikktall fra Kilkaya og persontall fra Kantar. Dette er to forskjellige datasett som benyttes til ulike formål:

 1. Persontall: Kantar leverer de offisielle dekningstallene som blir oppdatert kvartalsvis for norske nettsteder. Tallene er sammenlignbare med lesertall for papiraviser, magasiner, radio, TV og andre medier. Tallene finnes under rapporten "Persontall" på Medietall.no. Alle dekningstall blir i tillegg rapportert i Kantar Online (F&M) hvor dataene blir koblet til målgruppedata.

 

 1. Trafikktall: Kilkaya leverer de tekniske trafikktallene som blir oppdatert ukentlig og som blant annet benyttes til konkurrentanalyser. Formålet er å rapportere trafikktall som ligger nært opptil medienes egne rapporteringssystemer og det som i dag benyttes for kjøp og salg av reklame i markedet. Tallene finnes under rapporten "Trafikktall" på Medietall.no.

Endringer for målingene 2018-2021

Både endringer i teknologiske forutsetninger, endringer i definisjoner og metodiske tilpasninger gir føringer på resultatene. De digitale målingene vil derfor være i kontinuerlig utvikling. Det har de siste årene vært gjennomført både mindre justeringer og større endringer som gjør det metodisk utfordrende å sammenligne utviklingen.

 

 • 18/2 (2017/2018) ble for første gang kalibrert i forhold til trafikkmålinger. Tidligere har tallgrunnlaget i F&M først og fremst vært hentet fra intervjuer på telefon og web, bygd på hva folk kan erindre.
 • 19/1 (2018) og 19/2 (2018/2019) ble basert på Comscores UDM metode med kombinasjon av trafikkmålinger og paneler for de største nettstedene.
 • Fra 19/1 (2018) ble det inkludert mer bruk fra apper, inklusive TV- og radioapper, og bruk fra noen flere domener i kalibreringsgrunnlaget til de offisielle tallene. Disse endringene fikk betydelig effekt for noen av mediene.
 • Magasinundersøkelsen var tidligere en egen undersøkelse som kun målte papirmagasiner. Undersøkelsen ble fra rapportering 2019 en del av undersøkelsen F&M MGI. Både innsamlingen, utvalget og vektene er derfor endret fra 2018 til 2019. Endringer i magasintallene fra 19/2 til 20/2 må derfor tolkes med forsiktighet.
 • Fra og med juli (2019) og dermed 19/2 (2018/2019) ble eAviser (nettsider og apper) inkluderer i kalibreringsgrunnlaget for mobil, PC/Mac og nettbrett. Dette ga en økning for mobiltallene for flere mediehus.
 • MBL reforhandlet avtalen med Kantar fra januar 2020, og Comscore la som en effekt av dette ned sine paneler i Norge.
 • 20/1 (2019) og 20/2 (2020) ble kalibrert som 18/2 og i forhold til trafikkmålinger for alle nettsteder. Kalibreringsgrunnlaget for 20/1 og 20/2 var utvidet i forhold til 18/2. Overgang til trafikkmålinger medførte endret nivå i forhold til Q4 2019 for flere nettsteder.
 • 21/1 (2020) ble publisert våren 2021 basert på nye avtaler med Kantar og Linkpulse. Nettsteder rapporteres fra 2021 på rene domener for nettsider og apper på mobil, PC/Mac og nettbrett. Linkpulse benytter 1ste-partscookie i motsetning til tidligere hvor man benyttet 3dje-partscookie på tvers av domener. Apper tilhørende samme domene navngis med unike navn.
 • Fra 21/1 er tellemetodikken for eAvis forskjellig fra tidligere år. En bruker telles fra 21/1 bare når brukeren aksesserer det faktiske eAvis-innholdet, enten i eAvis-appen eller på nettsiden. Visiolink, som er leverandør av eAvis-løsninger for mange av MBLs medlemmer, målte i 21/1 kun trafikk fra brukere som har gitt aktivt samtykke på nettsider og app. eAvis rapporteres fra 21/1 separat og inngår ikke i tallene for mobil, PC/Mac og nettbrett. eAvis inngår i "digital total" og totaltall for mediehus inkl. papirutgaver og i gjeldende samkjøringer.
 • Persontall på medietall.no og i Kantar Online oppdateres fra 2021 (21/1) kvartalsvis, i motsetning til per måned som tidligere. Tall for 21/1 er basert på data fra mars 2021, som representerer Q1.
 • I 21/1 ble konverteringsmodell fra tekniske trafikkdata (cookies) til personer (C2P) innført. Modellen er utviklet av konsulentselskapet Knowit med utgangspunkt i mediehusenes egne førstepartsdata.  
 • 21/2 (2020/2021) er basert på tall for Q2 (april-juni 2021). eAvis- nettsider rapporteres av Visiolink for alle brukere i Q2.
 • 22/1 (Q1-2022) MBL/Medietall-scriptet endret teknisk leverandør fra Linkpulse til Kilkaya for Persontall på PC, fra 18.01.22. Unike nettlesere som tidligere ble logget der det ikke var mulig å sette en cookie, telles ikke lenger med, da dette kan medføre overrapportering av unike nettlesere på PC, f.eks. gjennom overvåkningsløsninger og storskjermer.
 • 22/2 (Q2-2022) MBL/Medietall-scriptet endret teknisk leverandør fra Linkpulse til Kilkaya for Trafikktall på alle enheter, fra 01.04.22. Dette innebærer i hovedsak:
 • Fjernet logging fra browsere hvor det ikke er mulig å sette en cookie.
 • Logging av sidevisninger på mobilforsider når man sveiper tilbake til forsiden på mobil (kan medfører større økning i sidevisninger).
 • Automatisk logging av websider som benytter "single page applications"(spa). 
 • Tilbud om bruk av komprimert script for moderne nettlesere.
 • Mindre endringer i plassering av trafikk mellom enheter (spesielt nettbrett og PC).

 

Kan tallene sammenlignes med tidligere målinger?

 

Sammenligning av data tilbake i tid må sees i lys av metodiske endringer gjennom aktuell periode. Se "Endringer for målingene 2018-2021".

Tallene for nettsteder som tidligere har benyttet Comscores UDM metode kan ikke sammenlignes med rapporteringer fra 2019 og lenger tilbake i tid. For øvrige nettsteder vil det også kunne foreligge mindre avvik.

Tall fra 2021 benytter ny leverandør av tekniske trafikkmålinger (Linkpulse), og følger regelverk for "Medieindeksen – måling av nettsteder i Norge". Tallene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere perioder.

Digitaltallene fra 2021 er i stor grad sammenlignbare fra kvartal til kvartal, men vil naturlig nok være preget av sesongvariasjoner gjennom året.

Tallene for avisenes papirutgaver målt i Forbruker & Media (F&M) er uforandret, og derfor sammenlignbare med historiske tall.

 

Hvilke verktøy kan jeg bruke for å få tilgang til tallene?

Medietall.no

Medietall.no er portalen for dokumentasjon til MBLs medlemsmasse, øvrig mediebransje og andre interessenter. MBL har eierskap til nettsiden som blant annet inneholder:

 • Persontall: Offisielle daglige dekningstall for norske nettsteder publiseres kvartalsvis. Offisielle lesertall for papiraviser og papirmagasiner publiseres hvert halvår.
 • Trafikktall: Tekniske trafikktall fra Kilkaya publiseres ukentlig.
 • Aktuelt: Annen offentlig tilgjengelig statistikk fra MBL, aktuelle analyser og artikler relatert til data produsert av MBL.

 

Kantar Online

Kantar Online er Kantars egne Windows-basert programvare som undersøkelsen Forbruker & Media rapporteres i. Med Kantar Online kan brukeren gjøre komplekse analyser. Tabeller, kart og segmenteringsmodeller er noen av mange verktøy tilgjengelig i programvaren.

Kantar Online fungerer som tidligere, men nå med kalibrerte tall fra Kilkaya, med dekning for mobil, PC/ Mac, nettbrett og eAvis og kombinasjoner av disse. Kantar Online oppdateres kvartalsvis for nettsteder og halvårlig for papirutgaver.

 

Hvilke tall vil være tilgjengelige på Medietall.no?

Persontall: Offisielle daglige dekningstall fra Kantar. Oppdateres kvartalsvis

 • Gjennomsnittlig daglig dekning for nettsteder for mobil, PC/ Mac, nettbrett, eAvis og digitalt total. Tallene oppdateres kvartalsvis. Her rapporteres også totale mediehustall for papir og digitalt og for kommersielle samkjøringer. De offisielle dekningstallene for norske nettsteder er sammenlignbare med lesertall for papiraviser, magasiner, radio, TV og andre medier. Alle dekningstallene blir i tillegg rapportert i Kantar Online (F&M) hvor dataene blir koblet til målgruppedata.

Trafikktall: Tekniske trafikktall fra Kilkaya. Oppdateres ukentlig 

 • Gjennomsnittlig daglig nettlesere (unike brukere), sesjoner og sidevisninger for norske nettsteder fordelt på mobil, PC/ Mac, nettbrett og eAvis. Dataene oppdateres ukentlig og inneholder også egen rapport for forsidetrafikk. Formålet er å rapportere hyppig oppdaterte trafikktall for konkurrentanalyser, med tall som ligger nært opptil medienes egne rapporteringssystemer og det som i dag benyttes for kjøp og salg av reklame i markedet.

Hvordan måles de digitale tallene?

Digitalmålingen baseres fra januar 2021 på tekniske trafikkmålinger fra Linkpulse/Kilkaya, med målekoder for nettsider og applikasjoner (apper) for mobil, PC/ Mac, nettbrett og eAvis. Løsningen inkludere kun nettsteder som benytter MBL-script fra Kilkaya.

 

Hvordan måles lesertallene for papiraviser?

Slik måles lesertall for papiravisene http://www.tns-gallup.no/kantar-tns-innsikt/slik-males-lesertall-for-papiravisene/

 

Hvordan måles lesertall for magasiner?

Slik måles lesertall for magasiner (MU) http://www.tns-gallup.no/kantar-tns-innsikt/maling-av-lesertall-for-magasiner-mu/

 

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål som gjelder målingene, kan rettes til:

Mediebedriftenes Landsforening (MBL):

Bente Håvimb                                bente@mediebedriftene.no

Geir Engen                                      ge@mediebedriftene.no

Kantar:

Katja Moglestue                             katja.moglestue@kantar.com

Knut Arne Futsæter                      knut.arne.futsaeter@kantar.com

Harald Kittelsen                            harald.kittelsen@kantar.com

Linkpulse:

Aleksander Lidén Pettersen       aleksander@linkpulse.com

Support                                            support@linkpulse.com