Meny Lukk
Søk Lukk
Søk

Bil i endring. Hva vil det bety for din bransje?

Bilen som vi kjenner den, forsvinner. Bil som produkt, nyttegjenstand, statussymbol, livsstil, kultur og marked er i hurtig og omfattende endring. Endringene stiller i dag store krav til de som lever av å selge biler. De vil imidlertid også gi nye muligheter og utfordringer for andre bransjer, også bransjer som tidligere har opplevd stor avstand til bilmarkedet.

Kantar TNS har gjennomført en internasjonal studie av utviklingen innen bil og bilmarked, Connected Cars. Vi ser at fire underliggende teknologiske og kulturelle trender driver utviklingen.

Endringsdrivere

Oppkobling av bilen til Internett. De aller fleste nordmenn har i dag en smarttelefon med nettilkobling. Neste fase av internettutviklingen vil være at tingene våre vil ha egen oppkobling til nettet: «Internet of Things» (IoT). Denne utviklingen er allerede kommet langt når det gjelder biler og gir nye muligheter for økt bilsikkerhet, mer effektivt bilvedlikehold, underholdning i bilen, kommunikasjon og navigering. Kombinasjonen av kommunikasjon og navigering gir nye muligheter for markedsføring, «ta meg til nærmeste pizzarestaurant», og en kan se for seg bilen som en medie- og markedsføringskanal i framtida. Den oppkoblede bilen fører til store endringer i selv og er også dels forutsetning og dels driver av andre endringsprosesser.

Overgang fra fossilt drivstoff til elektrisitet. Norge er et foregangsland i denne sammenhengen. For å stimulere til hurtig skifte, favoriserer myndighetene elektriske biler både økonomisk og mht framkommelighet. Dette har f. eks. ført til at Norge er det landet hvor Tesla selger nest flest biler, etter USA. Det er oppsiktsvekkende på bakgrunn av vår befolkningsstørrelse. Også framover kan vi vente at utviklingen vil skje hurtigere i Norge enn i resten av verden. Stortinget har vedtatt at det ikke skal selges nye biler som bruker fossilt drivstoff i Norge etter 2025. Andre europeiske land, og ikke minst Kina, signaliserer at de kommer etter. Bilprodusentene er i ferd med å tilpasse seg de kommende kravene og lanserer nye elektriske modeller, stadig bedre tilpasset forbrukernes ønsker, på løpende bånd. Det er sannsynlig at nybilsalget i hovedsak vil være elektrisk i god tid før bensin- og dieselmotorer blir forbudt.

Selvkjørende biler. Overgangen fra sjåførkjørte til selvkjørende biler skjer gradvis ved at bilprodusentene installerer systemer som skal hjelpe sjåføren til å kjøre sikkert og effektivt. Mange biler har i dag systemer som overstyrer sjåføren, f.eks. ved å bremse ned dersom bilen er på vei til å kjøre inn i en hindring. Den tekniske utviklingen av biler skjer hurtig og er kommet langt. Tesla hevder at deres biler er klare for å kjøre selv. Volvo eksperimenterer med semiautonome biler og hevder at de vil ha helt selvkjørende biler klare i 2021. Tilpasning av infrastruktur, regler og lover til selvkjørende biler vil ta lenger tid. Incentivene for å få selvkjørende biler på veien er imidlertid så sterke, f. eks. en forventning om sterk nedgang i trafikkulykker og kostnadsbesparelser ved at en ikke trenger sjåfører for å utføre transporttjenester, at vi kan regne med at selvkjørende biler kommer så snart det vil være praktisk mulig.

Bildeling. Det er flere forhold som sannsynliggjør at færre vil eie egen bil i framtida, men bruke biler som en ikke eier selv. Generelle forbrukertrender peker i retning av at forbrukerne vil verdsette opplevelsen ved å bruke produkter høyere enn eierskap til dem (se f. eks. Vi går inn i forbrukets tredje epoke). Mange større byer, inklusive Oslo, innfører økte restriksjoner på bilkjøring og parkering. Med selvkjørende biler vil biltettheten på veien øke fordi bilen kan utføre transportoppdrag uavhengig av om du har tid til å kjøre den, f. eks. mens du er på jobb: «kjør og hent dattera mi på skolen, bil». Med økt biltetthet vil det tvinge seg fram avgiftsregimer som vil favorisere bildeling og nye typer transporttjenester, som reduserer antall biler på veiene. Nye typer sjåførløse transporttjenester vil være effektive, rimelige og attraktive og gjøre det aktuelt for mange å ikke eie egen bil. Det finnes flere bildelingstjenester i Norge og de opplever vekst. Bedrifter som har levd av å selge biler, eksperimenterer nå med nye typer tilbud om å bruke bil uten å eie, som f. eks. Møllergruppen og Volvo. Det kan nok ta noe tid før de fleste nordmenn dropper å eie bilen. Utviklingen vil imidlertid skje hurtigere i byene enn i desentrale strøk og det kan hende at de som bor i desentrale strøk vil droppe bil nr. 2 til fordel for en bildelingsordning.

Et framtidsscenario er altså at vi i framtida vil bli transportert av oppkoblede, elektriske, selvkjørende biler som vi ikke eier. Uansett om dette er en utviklingsretning som de fleste vil følge eller om vi vil se at ulike bilister vil «henge seg på» ulike trender, vil denne utviklingen få stor betydning i mange bransjer.

Bilbransjen

Bilbransjen arbeider på spreng for å tilpasse seg og utnytte disse trendene. Aldri før, siden den første T-Forden, har vi sett så hurtig og omfattende utvikling av biler. Denne utviklingen er krevende, ikke minst fordi den krever store investeringer. Connected Cars-studien viser at bilbransjen også har utfordringer med å få både selgerne og kundene sine til å «henge med» i utviklingen. Den tekniske utviklingen skjer så hurtig at en ikke klarer å kommunisere hvilke fordeler de nye egenskapene ved bilene gir for kundene. Mange billeverandører sliter dermed med å få igjen for investeringene i form av økt attraktivitet.

Bensinstasjoner

Det er umiddelbart innlysende at bensinstasjoner kan forvente endring i etterspørsel etter fossilt brensel etter hvert som andelen elektriske biler øker. Mye av bensinstasjonenes inntjening i dag, kommer imidlertid fra andre produkter og tjenester enn drivstoff. Lading av en elbil gir lenger opphold på stasjonene enn fylling av en bensin- eller dieseltank, og dermed bedre muligheter for mersalg. Bensinstasjonenes framtid trenger dermed ikke nødvendigvis være mørk.

El-leverandører

El-leverandørene kan forvente økte inntekter som følge av elektriske biler. Selvsagt fra salg av strøm, men elbilene gir også andre salgsmuligheter. De fleste som eier/bruker elbil, vil ønske å kunne lade denne hjemme og på jobb. Markedet for hurtigladere til private hjem, borettslag og bedrifter vil være betydelig. I tillegg til den direkte inntjeningen, gir salg/utleie av hurtigladere mulighet for å knytte tettere bånd med kundene.

Telecom

Telecom-bedriftene har grunn til å ha forventninger til IoT og til mulighetene som de oppkoblede bilene vil gi. I tillegg til økt trafikk i mobilnettene, kan IoT gi telecombedriftene en plattform for utvikling av nye tjenester.

Transportselskaper

Selvkjørende, oppkoblede biler, vans og busser vil gi nye muligheter for innovasjon innen person- og varetransport. Sannsynligvis vil vi få mer effektive tjenester til en langt lavere pris enn i dag. Eksisterende transportselskaper vil ha et godt utgangspunkt for å utnytte de nye mulighetene. Vi har imidlertid sett at teknologiskift gir rom for nye, innovative aktører. I denne sammenhengen er Uber et relevant eksempel.

Mange andre bransjer vil bli berørt av utviklingen innen bil, som f. eks. medier, banker, forsikringsselskaper og digitalselskaper. Ikke minst vil myndigheter og offentlige virksomheter, som skal ta beslutninger og legge til rette for framtidas biler og bilbruk, ha behov for kunnskap om trender og forbrukerpreferanser når det gjelder bil og bilbruk.

I Kantar følger vi utviklingen innen bil og bilmarkedet tett. Ta gjerne kontakt for en prat om hvilken betydning denne utviklingen vil få for din bransje og din bedrift.

Du finner mer informasjon om Connected Cars-studien her: Connected cars. Disconnected owners

Les også: Endret bilbransje vil påvirke mange 

Mer info om innsiktsrapporten «Connected Car 2018 – Connected cars. Disconnected owners.

 

Kantar TNS logo